نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٤

جان راسکین،روی میزکار خود تکه سنگی داشت که روی آن فقط یک کلمه نوشته بود

(امروز)