نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٤

در این شهرآهنی ،تا از احساساتم گفتم ، یک دل سیر بهم خندیدند.
بایدرفت  ......