نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٥

از باخت بدم می آید،
اما دل باخته ات شدم

راســــتـی بُـــردت مــــبــارک