نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٥

امان از آن روزی که،
ﮔِــــــــــــﺮﯾـــــــــــﻪ
هم ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﺍبت نباشه.