نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٦

آن روزی که عشق پا در میدان بگذارد.
هوس کشتی نگرفته خاک خواهد شد.

 

 

 ذ