نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٦

اللهم اعوذبک من نفسی
خدایا من ازنفس خودم به توپناه میبرم