نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٧

 

قاصدکی رادردستم گرفتم نوازشش کنم زیردستم خراب شد،ببین انگیزه من چه بودوسرنوشت چه کرد