نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٧

به من نگویید مجرد، بگویید ﺑﯽﻣﻌﺸﻮق

خدایا

دلم عاشق شدن می خواهد.عاشقم کن...