نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢۸

بدترین چیز اینه که محبت مادرووو با هان و چیه و.... جواب بدیم بعد زنگ یه غریبه که فقط هوسه با جااانم جواب بدیم

چند لحضه سکوت........