نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٥

الهی،گریه زبان کودک بی زبان است آنچه خواهد ازگریه تحصیل میکند،ازکودکی راه کسب رابه ما یاد داده ای.