نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢۸

هرکس یاشب می میردیاروز
من شبانه روز