نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢۸

یکــی بــــــــــــــــــــــــــــود ویکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!