نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢۸

گاهى لال میشود آدم....
حرف دارد ولى کلمه ندارد...