نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٩

عاشقى به ما نیومد
.......