نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/۳٠

نه اینکه زانو زده باشم...
نه...
فقط تنهایی سنگین است...