نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/۳٠

چرادوباره برمیگردی؟
نبش قبرگناه است "مؤمن"
بفهم...!