نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٥

دوست دارم که دوست عیب مراهمچوآئینه روبروگوید،نه که چون شانه باهزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید