نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/۳٠

تنها یک خداحافظی بی دلیل،دل تمام سلام هایم را شکست!