نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/۳۱

چه دنیای ساکتی

دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند

بی گمان همه شکسته اند