نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٥

من وچراغ برق کوچه دردمان یکیست شب که میشودسرمان تاریک،دلمان پرنور،صبح که می شود دلمان تاریک سرمان سنگین