نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/۱

ما
شاید از نظر تو
به هم نمی رسیم
اما
بهترین غریبه ات می مانم
که تو را
همیشه دوست خواهد داشت . . .