نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٥

زنده ام!نه ازجانی که مانده...ازاستخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند