نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٢

دلم را تو بردی ، سرم را آهنگ های غمگین