نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٢

قلبم را هیچوقت نتوانستم با قلبت میزان کنم، هر وقت به تو رسیدم تپش قلبم تندتر شد.