نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/۳

متاسف شدم وقتی پسری معشوقه اش رابه خاطر پول از دست داد ...