نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/۳

بد و خوب زندگی، اخرش دستم را در دست گریه خواهند گذاشت.
و آنجاست که.....
بی رحمی دنیا پایانی ندارد.