نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/۳

سیرت زیبایت مرا هیپنو تیزم کرد.