نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٤


اگر می بینیدمثل لاک پشت تو خودم قایم شدم
دلیلش فقط قلبم بود که در سینه ام مرد،
فاتحه ای بفرستید و بروید.....

همین....