نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٤

وقتی قراردادهایت را با خدا می بندی ، دیگر باشیطان معامله نکن