جملات روحیه و موفقیت

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﯽ ﺑﺪﻭ
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺪﻭﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﯼ ﺑﺨﺰ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ
- ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ

/ 0 نظر / 25 بازدید