جملات زیبا ادم های کوچک ادم های بزرگ

ادم های کوچک به دنبال شهوت می روند  ادم های بزرگ به دنبال عشق ادم های کوچک دستشان پیش همه دراز است ولی ادم های بزرگ به دنبال روزی حلال می روند ادم های کوچک همیشه بازنده اند زیرا هدفی ندارند ادم های بزرگ برند ه اند چون می دانند از این زندگی چه می خواهند. برایتان عشق ؛روزی حلال و همیشه برنده بودن را آرزومندم

/ 1 نظر / 25 بازدید