جملات زیبا عیب و ایرادگرفتن نه انتقاد


من یک انسانم ،پر از اشتباه
جایز الخطا نننننیستم!
ولی...
لطفا انتقاد کن ولی منصفانه ،اما دم به دقیقه ایراد نگیر
زیاد به دنبال عیب های من نگردد
شایدخودت پر از عیب باشی

 

/ 0 نظر / 38 بازدید