دیالوگ جالب

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺘـﻮﻧﻪ
ﺗــﻮﯼ ﺧـﯿــﺎﺑــﻮﻥ ﻫــﺎ ﺭﺥ ﺑــﺪﻩ،
ﺍﻭﻝ ﺑــﺎﯾــﺪ ﺗــﻮﯼ ﺫﻫــﻦ ﺁﻏــﺎﺯ ﺷـــﻪ .
V for Vendetta - 2005

دیالوگ 

/ 1 نظر / 31 بازدید
فاطمه

من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم! تمام لرز و ترس من آن زمان است که به نسیمی خو کنم و دیگر نوازشش تکرار نشود ...