ج!!ملات ع!!اشقا!!نه


اگر می بینیدمثل لاک پشت تو خودم قایم شدم
دلیلش فقط قلبم بود که در سینه ام مرد،
فاتحه ای بفرستید و بروید.....

همین....

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ghazal

بــراي هرکه ســنگ تمام گــذاشتم... با هــمان سنــگ سنگــسارم کرد!!!